៤

សេវាកម្មក្រុមហ៊ុន

សេវាកម្ម-២

01

របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យរោងចក្រផលិតផល។

សេវាកម្ម-១

02

របាយការណ៍សាកល្បងភាគីទីបី។

សេវាកម្ម - ៩

03

ផ្តល់ដំណោះស្រាយសំណង់ដោយផ្អែកលើស្ថានភាពគម្រោងរបស់អតិថិជន។

សេវាកម្ម-៣

04

សេវាកម្មប្ដូរតាមបំណងរូបមន្តផលិតផល។

សេវាកម្ម - ៨

05

សេវាកម្មប្ដូរតាមបំណងការវេចខ្ចប់ផលិតផល។

សេវាកម្ម-៥

06

ពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស ការលក់មុន កំឡុងពេលលក់ និងសេវាកម្មក្រោយពេលលក់។

សេវាកម្ម-១០

07

សេវាកម្មធានាគុណភាពផលិតផល។

សេវាកម្ម-៧

08

សេវាផ្ញើគំរូដោយឥតគិតថ្លៃ។