៤

ករណី

អគារ Baise City Pingguo Rongwang Oriental International Building

ផលិតផល៖ថ្នាំលាបជក់, ថ្នាំលាបរាបស្មើ

តំបន់សំណង់៖200,000㎡

ពេលវេលាសាងសង់៖២០១៧.៣

Baise-City-Pingguo-Rongwang-Oriental-International-building-complex-1
Baise-City-Pingguo-Rongwang-Oriental-International-building-complex-2

ពេលវេលាផ្សាយ៖ ឧសភា-២៩-២០២៣