៤

ករណី

នាយកដ្ឋានលក់ទីក្រុង Fangchenggang Hengli Haiyue

ផលិតផល៖ថ្នាំលាបថ្មពិត

តំបន់សំណង់៖20,000㎡

ពេលវេលាសាងសង់៖ឆ្នាំ 2019

Fangchenggang-City-Hengli-Haiyue-Sales-Department-1
Fangchenggang-City-Hengli-Haiyue-Sales-Department-3
Fangchenggang-City-Hengli-Haiyue-Sales-Department-2

ពេលវេលាផ្សាយ៖ ឧសភា-២៩-២០២៣