៤

ករណី

ឧទ្យានទីក្រុង Fangchenggang

ផលិតផល៖ថ្នាំលាបពហុពណ៌ ថ្នាំលាបថ្មពិត

តំបន់សំណង់៖240,000㎡

ពេលវេលាសាងសង់៖2021.4

Fangchenggang-City-Park-3
Fangchenggang-City-Park-1
Fangchenggang-City-Park-2

ពេលវេលាផ្សាយ៖ ឧសភា-២៩-២០២៣