៤

ករណី

Hechi City Luocheng Longhu Picture Scroll Store & Sales Department

ផលិតផល៖ថ្នាំលាបពហុពណ៌ ថ្នាំលាបថ្មពិត

តំបន់សំណង់៖50,000㎡

ពេលវេលាសាងសង់៖ឆ្នាំ 2019

Hechi-City-Luocheng-Longhu-Picture-Scroll-shop&Sales-Department-3
Hechi-City-Luocheng-Longhu-Picture-Scroll-shop&Sales-Department-2
Hechi-City-Luocheng-Longhu-Picture-Scroll-shop&Sales-Department-4

ពេលវេលាផ្សាយ៖ ឧសភា-២៩-២០២៣