៤

ករណី

អគារសាលាបណ្ឌិតសភា Long'an County Jinyao

ផលិតផល៖ថ្នាំលាបជក់, ថ្នាំលាបរាបស្មើ

តំបន់សំណង់៖100,000㎡

ពេលវេលាសាងសង់៖2019.5

Long'an-County-Jinyao-Academy-building-complex--3
Long'an-County-Jinyao-Academy-building-complex--2

ពេលវេលាផ្សាយ៖ ឧសភា-២៩-២០២៣