៤

ករណី

មជ្ឈមណ្ឌលទេសចរណ៍អន្តរជាតិទីក្រុងណាននីង

ផលិតផល៖ថ្នាំលាបពហុពណ៌

តំបន់សំណង់៖40,000㎡

ពេលវេលាសាងសង់៖2019.9

ណាននីង-ទីក្រុង-អន្តរជាតិ-ទេសចរណ៍-មជ្ឈមណ្ឌល-២
ណាននីង-ទីក្រុង-អន្តរជាតិ-ទេសចរណ៍-មជ្ឈមណ្ឌល-៣

ពេលវេលាផ្សាយ៖ ឧសភា-២៩-២០២៣