៤

ករណី

អគារអគារ Tiandeng City Kaisheng Land

ផលិតផល៖ថ្នាំលាបជក់, ថ្នាំលាបពហុពណ៌

តំបន់សំណង់៖180,000㎡

ពេលវេលាសាងសង់៖2018.5

Tiandeng-City-Kaisheng-Land-building-complex-3
Tiandeng-City-Kaisheng-Land-building-complex-4
Tiandeng-City-Kaisheng-Land-building-complex-2

ពេលវេលាផ្សាយ៖ ឧសភា-២៩-២០២៣