៤

ករណី

អគារអគារ Dingsheng Xinchen ទីក្រុង Tiandong

ផលិតផល៖ថ្នាំលាបពហុពណ៌ ថ្នាំលាបថ្មពិត

តំបន់សំណង់៖160,000㎡

ពេលវេលាសាងសង់៖2017.12

Tiandong-City-Dingsheng-Xinchen-building-complex-1
Tiandong-City-Dingsheng-Xinchen-building-complex-2
Tiandong-City-Dingsheng-Xinchen-building-complex-3

ពេលវេលាផ្សាយ៖ ឧសភា-២៩-២០២៣