៤

ករណី

អគារអគារ Tiandong ទីក្រុង Tiancheng zhenping

ផលិតផល៖ថ្នាំលាបថ្មពិត

តំបន់សំណង់៖150,000㎡

ពេលវេលាសាងសង់៖2019.3

Tiandong-City-Tiancheng-zhenping-building-complex-3
Tiandong-City-Tiancheng-zhenping-building-complex-2

ពេលវេលាផ្សាយ៖ ឧសភា-២៩-២០២៣