៤

ករណី

ហាង Wanjia Lijingwan ទីក្រុង Tiandong

ផលិតផល៖ថ្នាំលាបពហុពណ៌

តំបន់សំណង់៖110,000㎡

ពេលវេលាសាងសង់៖2019.8

ករណី-១
ករណី-២

ពេលវេលាផ្សាយ៖ ឧសភា-២៩-២០២៣